KVKK METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

YASAL BİLGİLENDİRME

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVK Kanunu olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarih 29677 ile sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme;

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan PELİN YAVUZ olarak, 6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek /devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği;

 

6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca, PELİN YAVUZ ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVK Kanunu kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri;

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Öğrenci ve Öğrenci adaylarımıza verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, PELİN YAVUZ’un kampanyaları ve hizmetleri hakkında sizle iletişime geçip bilgi verilebilmek için,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme;

Yukarıda belirtilen amaçlarla, PELİN YAVUZ ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi yada kuruluşlar;  ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi iştiraklerimiz; başta PELİN YAVUZ e-ticaret altyapısı kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar diğer 3. kişilerdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

 • PELİN YAVUZ internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile PELİN YAVUZ ile ortaklaşa iş yapan Üye Firmaların web siteleri aracılığıyla ad, soyadı, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde,
 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan,
 • PELİN YAVUZ ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan,
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya, çekiliş ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, tiktok, telegram, Snapchat vb) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVK Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz:

KVK Kanunu yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması:

Kişisel verileriniz, PELİN YAVUZ nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVK Kanunu 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

PELİN YAVUZ, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVK Kanunu 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması:

KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca PELİN YAVUZ’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda PELİN YAVUZ’ un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 Sayılı Kvk Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

6698 sayılı KVK Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’ nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, PELİN YAVUZ’ a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

PELİN YAVUZ tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta        :

Telefon        :

PELİN YAVUZ, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, PELİN YAVUZ, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

 

Açık Rıza Beyan Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince PELİN YAVUZ tarafından hazırlanan “KVKK AYDINLATMA METNİ” çerçevesinde kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Buna göre; Formu oldurmak suretiyle şirkete ilettiğim kişisel verilerimin, ürün ve hizmetler ile bana özel kampanyalar hakkında Telefon, e-mail SMS, sosyal medya ve online reklamlar yoluyla iletişime geçilmek amacıyla işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacıyla sınırlı kalmak koşuluyla kullanılmasına ve kanunda belirtilen süre zarfında saklanmasına tamamen özgür irademle açık rıza vermeyi kabul ediyorum.